TS Trương Phi Đức

Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

PGS. TS Nguyễn Xuân Tiên

Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh.